Žiadosť o členstvo v klube

Ako sa stať členom?

– Členmi Združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku, majú slovenské štátne občianstvo a stotožňujú sa s poslaním a cieľmi Združenia (stanovy nájdete dole),

– Členmi Združenia môžu byť aj právnické osoby registrované na území Slovenskej republiky ( zastupuje ich nimi poverený štatutár),

1. Podanie žiadosti

– žiadateľ zašle riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu so svojou fotografiou o rozmere 30x35mm na adresu  Športovo-streleckého klubu, prihláška môže byť podaná aj osobne, po dohode s tajomníkom klubu.

–  fotografia je dôležitou súčasťou registrácie, bez nej registráciu nemôžeme vykonať

-žiadateľ svojím podpisom žiadosti prehlasuje, že  sa oboznámil so všetkými náležitosťami spojenými s registráciou v združení a taktiež prehlasuje, že všetky potrebné údaje vyplnil pravdivo. Ďalej súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom registrácie v združení a administratívnych úkonov spojených s členstvom v združení po dobu trvania členstva.

 2.  Vybavenie žiadosti

– žiadateľ bude do 10 dní od podania žiadosti, e-mailom alebo telefonicky informovaný o jej stave (kontrola údajov). Následne budú žiadateľovi zaslané inštrukcie pre platbu členského príspevku.

– po registrácii do združenia obdrží nový člen spolu s „členským preukazom“ (platnosť vždy na jeden rok) aj jedno vyhotovenie „potvrdenia o členstve“ pre príslušnú ORPZ.

– ďalšie vyhotovenie vyhotovíme na požiadanie, cena za každé ďalšie vyhotovenie je 1€ (za uznanie/neuznanie neoriginálu/prefoteného potvrdenia neručíme). Berte na vedomie, že potvrdenie nesmie byť pri predložení na príslušný ORPZ staršie ako 3 mesiace. Takže ak budete potrebovať vydať potvrdenie s neskorším dátumom, dopredu nás o tom informujte.

Doplňujúce informácie:

– členský príspevok je platný vždy na jeden „kalendárny“ rok, bez ohľadu na to v ktorej časti prebiehajúceho kalendárneho roka sa žiadateľ stane členom, od 1.11. daného roku registrujeme členov na nadchádzajúci rok!

Čo je súčasťou členského poplatku?

  • vedenie člena v združení (zabezpečuje platnosť členstva podľa ust. § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov),
  • poplatok spojený s prevádzkovaním združenia,
  • poplatok za návštevu strelnice,
  • termíny klubových strelníc sú v čas uverejnené na klubovej web stránke v sekcii „KALENDÁR“,
  • v poplatku je taktiež zahrnutá čiastka na údržbu strelnice a všetkých streleckých potrieb, terčov stavov a pod.

Dôležité pravidlo:

 – člen môže priviesť na klubovú strelnicu niekoho iného/ďalšieho tzv. „neklubáka“(osoba vekom od 18 rokov, ktorá bude strieľať pod dozorom člena streleckého klubu). V takom prípade platí pravidlo, že každá takáto osoba musí byť zapísaná v knihe využitia strelnice a musí o nej byť informovaný správca strelnice.

Žiadosť na stiahnutie:  TUTUTU