Prenájom strelnice

PODMIENKY PRE ZAPOŽIČANIE STRELNICE

Strelnicu „STRIEBORNÍK“ vo Zvolenskej Slatine je možné zapožičať v zmysle stanov športovo streleckého klubu a prevádzkového poriadku pri dodržaní týchto podmienok:

 1. Zapožičanie strelnice je potrebné objednať písomne alebo telefonicky na adrese:
 Správca   Predseda ŠK
p. Jozef PAVLÍK st. alebo p. Ing. Pavel MIKULÁŠI
Komenského 2/590
962 12 Zvolenská Slatina
tel.: 045/5394552
mob.: 0908550925

V objednávke je potrebné uviesť:

 • Dátum konania akcie
 • Požadovanú dobu zapožičania strelnice
 • Účel zapožičania strelnice
 • Požiadavky na zabezpečenie obsluhy na strelnici alebo v bufete
 • Kontaktnú adresu alebo telefónne číslo zodpovednej osoby
 • Spôsob úhrady za zapožičanie strelnice (v hotovosti, faktúra a pod.) a údaje potrebné pre vystavenie faktúry za zapožičanie strelnice.
 1. Cena za zapožičanie strelnice je stanovená bez ohľadu na počet účastníkov akcie na:
 • 10 €,- Sk za hodinu použitia strelnice
 • 100 €,- Sk na deň bez obmedzenia času začatia a ukončenia akcie

Upozornenie:     vlastnú streľbu je možné vykonávať len v čase od 8,00 do 18,00 z dôvodu rušenia obyvateľov obce hlukom pri streľbe

 1. V cene za zapožičanie strelnice podľa bodu 2 je zahrnuté použitie:
 • 30 stavová pištoľová krytá strelnica,
 • krytý prístrešok s miestom na sedenie,
 • terčové zariadenie pre streľbu na 25 metrov s terčovými rámami a podložkami pod terče,
 • priestor v areáli strelnice na postavenie combatových stavov.

Upozornenie 1:  Materiál na uchytenie terčov, zalepovanie zásahov a samotné terče nie sú v tejto sume zahrnuté a ich poskytnutie a spôsob úhrady za ich zaobstaranie je potrebné dohodnúť pri uzatváraní zmluvy samostatne!

Upozornenie 2:  Použitie špeciálnych streleckých pomôcok, prípravkov, poprov a pod. je potrebné vopred dohodnúť, súčasne so spôsobom a výškou úhrady!

 1. Okrem zariadení uvedených v bode 3 je možné dohodnúť naviac:
 • otáčanie terčových zariadení na vzdialenosť 25 metrov,

Upozornenie:     Otáčanie terčových zariadení môže obsluhovať len zodpovedný zástupca športovo streleckého klubu, ktorého činnosť je potrebné uhradiť podľa bodu číslo 5 týchto podmienok.

 • použitie UNIMO bunky (miestnosť bufetu a zasadacej miestnosti pre cca 25 osôb ) s možnosťou varenia a elektrického vykurovania,
 • uloženie vlastného terčového materiálu a zariadení v priestoroch strelnice.
 1. V prípade že je zo strany objednávateľa požiadavka na poskytnutie terčového materiálu, obsluhy pri streľbe a iných služieb, je to potrebné uviesť pri objednávaní zapožičania a tieto požadované služby budú pripočítané k sume za zapožičanie uvedenej v bode 2.) nasledovne:
 • Papierový terč 1 ks                                                                              0,50 €
 • Obsluha pri streľbách alebo v bufete 1 osoba                                    2,50 €
 • Iné služby podľa dohody pri objednávaní strelnice
 1. Športovo strelecký klub môže po dohode zabezpečiť počas akcie bufet na strelnici. Materiál pre zabezpečenie bufetu bude účtovaný podľa nákupných cien v množstve a sortimente uvedenom v objednávke, a to aj v prípade, že nebude skonzumovaný v objednanom množstve
 2. Platba za zapožičanie strelnice sa vykonáva v prípade bezhotovostnej platby poukázaním hotovosti na č. účtu 0071634705/0900 v Slovenskej sporiteľni a.s. Zvolen
 3. Športovo strelecký klub sa zaväzuje, že v dohodnutom čase nebude na strelnici vykonávať žiadnu činnosť (napr. tréning, údržbu strelnice a pod.) bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa
 4. Pri všetkých akciách poriadaných na strelnici „STRIEBORNÍK“ sú organizátori podujatia povinní oboznámiť sa s „PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM“ a zabezpečiť jeho dodržiavanie všetkými zúčastnenými osobami.

Upozornenie:     Všetci účastníci organizovaných podujatí sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice, pokyny správcu strelnice a príslušné bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a pokyny organizátora podujatia.

 1. Strelnicu je možné využívať len na tieto účely:
 • cvičné streľby organizácií a jednotlivcov neorganizovaných v klube,
 • súťažné streľby,
 • spoločenské akcie (bez vykonávania streľby).
 1. Prevádzkovateľ strelnice nezodpovedá za škody vzniknuté stratou alebo odcudzením osobných vecí účastníkov podujatí poriadaných na strelnici vo Zvolenskej Slatine.
 2. Používanie alkoholických nápojov počas vykonávania streľby je na strelnici zakázané!
 3. Prevádzka strelnice je povolená Okresnou správou ZNB odborom VB vo Zvolene, výmerom číslo VB 9-107/40-83 zo dňa 8. júna 1983. Dodatkom č. VB 9-353/40-90 zo dňa 1. 9. 1990 je možné na strelnici používať všetky zbrane pušky i pištole na bezplášťové strelivo od .22LR až do .38 špeciál. Ďalej je možné na strelnici používať zbrane s plášťovým strelivom pištole a revolvery do kalibru 9 mm a samopaly vz. 61 strelivo 7,65 mm, samopaly vz. 58 s redukovaným strelivom.
 4. Pri streľbách musia byť zabezpečené minimálne tieto činnosti:
 • zo zúčastnených musí byť určený vedúci – riadiaci streľby (RS).
 • tréning osôb mladších ako 18 rokov musí prebiehať pod dozorom trénera – inštruktora staršieho ako 21 rokov. Na jedného inštruktora môže pripadať najviac 10(desať) strelcov – začiatočníkov
 • Organizátor akcie je zodpovedný za to, že účastníci akcie sa oboznámia s prevádzkovým poriadkom strelnice a budú ho dodržiavať.
 • Hlavní funkcionári sú povinní:
 • vyžadovať dodržiavanie PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU, pokynov správcu strelnice a bezpečného zaobchádzania so zbraňou od všetkých zúčastnených na akcii,
 • nepripustiť započatie streľby v prípade zistenia bezpečnostných závad do ich odstránenia
 • Do priebehu streľby okrem riadiaceho streľby (RS) a správcu strelnice nesmie nikto z účastníkov zasahovať (s výnimkou ohrozenia bezpečnosti a nedodržiavania zásad bezpečnosti). RS nesmie dať povel na začatie streľby skôr, kým nie sú splnené všetky opatrenia zodpovedajúce smerniciam o prevádzke strelnice.
 • Riadiaci streľby ako rozhodujúca osoba pri činnostiach na strelišti je počas streľby povinný dodržiavať tieto zásady a postupy:

Pred streľbou:

 • po príchode na strelnicu vykonať prehliadku strelných zbraní,
 • poznať počet strieľajúcich,
 • zoznámiť strieľajúcich s podmienkami a bezpečnosťou streľby na strelnici,
 • pokiaľ to situácia vyžaduje, pri netypických spôsoboch streľby (napr. rôzne bojové činnosti, ich nácvik a pod.) určí pomocníkov RS, strážnych, cieľnych, zdravotníka, výdajcu streliva a pod.,
 • presvedčí sa, či sú splnené podmienky pre regulárnosť a bezpečnosť streľby,
 • preskúša upevnenie terčov, ich neporušenosť a pod..

Počas streľby:

 • vyžaduje aby bol na palebnej čiare poriadok a kľud,
 • vydáva povely na zahájenie, ukončenie prípadne prerušenie streľby a kontroluje vykonanie týchto povelov,
 • vydáva pokyny pre obsluhu pri terčoch, po uvedení zbraní do bezpečného stavu.

Po ukončení streľby:

 • vykonať prehliadku a kontrolu zbraní a streliva,
 • zbrane sa zo strelišťa môžu odniesť len nenabité,
 • použitý materiál, pomôcky a inventár uložiť na vyhradené miesto
 1. organizátor akcie je povinný zabezpečiť zdravotnú službu (lekár, zdravotník, vyškolený člen SČK a pod.) a základný materiál pre poskytnutie prvej pomoci (lekárničku).