O nás

Športovo-strelecký klub (ŠSK) v terajšej podobe funguje v našej obci od roku 1993. Na výkon činností bola potrebná registrácia na MV SR, následne vydanie IČO Štatistickým úradom v Banskej Bystrici, povolenie na prevádzku strelnice vydané OS ZNB Zvolen dňa 1. 9. 1990 a živnostenský list z Okresného úradu vo Zvolene.

ŠSK od svojho vzniku registruje už vyše 200 členov vrátane tých, ktorí ukončili členstvo, alebo boli za neplnenie „Stanov klubu“ vylúčení počas celej doby existencie klubu. Zloženie členskej základne je vekovo rôznorodé, takmer zo všetkých krajov Slovenska. Migrácia a obmena je preto pomerne veľká. Jediným nedostatkov je fakt, že medzi členmi je pomerne málo občanov Zvolenskej Slatiny. Dokonca aj novozvolený predseda ŠSK p. Eduard Zsiga od čias Stanislav Toporku, nie je našim občanom. Počtom aktívnych členov v Slovenskom streleckom zväze patrí klub medzi 10 najväčších organizácií na Slovensku ako bezkonkurenčne, najaktívnejší a najväčší dedinský ŠSK.

Strelnica pod názvom „STRIEBORNÍK“, je najväčšou pýchou ŠSK. Bola vybudovaná v akcii „Z“ v bývalom lome skál z ktorej sa vyrábali kocky a obrubníky ešte v roku 1983. V súčasnosti patrí obci, ktorá ju nášmu klubu prenajala. Spĺňa náročné kvalitatívne kritériá hlavne vďaka, dotáciám, záujmu a pochopeniu obce a celoročnej prevádzke a údržbe, ktorú zabezpečuje ŠSK. Tohto roku sme ukončili náročnú úlohu -rekonštrukciu „bezpečnostnej streleckej clony“ na strelnici, aby sa mohli uskutočňovať kvalitné súťaže, ktoré nám boli pridelené Slovenským streleckým zväzom a to Majstrovstvá kraja v Pi a Pu disciplínach. Po prvý krát sa uskutoční aj medzinárodná súťaž v streľbe z historických zbraní – EUROLIGA. Celkovo ročne pripravujeme najmenej 7 streleckých podujatí v rámci Krajskej streleckej ligy a Slovenskej streleckej ligy.

Každoročne strelci absolvujú približne 350 štartov na streleckých podujatiach. Vymenovať úspešné medailové umiestnenia za posledné obdobie by bolo zdĺhavé. Spomenúť však treba aspoň tie najdôležitejšie z hľadiska reprezentácie obce v rámci SR. Paraolympionik Pavel Záchenský po zdĺhavej kvalifikácii v celej Európe splnil dva limity na Paraolympijské hry. Vynikajúce výsledky na Majstrovstvách SR a Extralige dosiahli niekoľkokrát strelci zo VzPu L Bublák, a 1. Pavlík ml. umiestnením v prvej desiatke. Ojedinelý úspech dosiahli aj strelci Hoffman a Hanulík v streľbe z historických zbraní a získali titul majstra SR. Družstvo ŠSK zvíťazilo (dvakrát po sebe) v streľbe z perkusného revolvera. V súčasnosti držíme slovenské rekordy perkusná pištoľ -jednotlivci aj družstvá.

Aktívne a efektívne pracuje aj strelecký krúžok na ZS v našej obci už vyše 30 rokov pod vedením Jozefa Pavlíka staršieho. Žiaci sa zúčastňujú pravidelne OSI., MO Zv a MK BB kde každoročne dosahujú medailové umiestnenia.

Strelci z nášho ŠSK sú už dobre známi v rámci celého Slovenska. Širokej streleckej verejnosti sú však známi aj mnohí rozhodcovia a tréneri SSZ. Ing. Ján Kulich a Ing. Ján Dupan, ktorí vlastnia najvyššiu medzinárodnú licenciu ISSF, platnú v celom svete, dvaja vlastnia licenciu „A“ a traja licenciu „B“. Päť členov má licenciu trénerov športovej streľby. Výbor okrem streleckej činnosti vyvíja aktivity aj na poli spoločenského a kultúrneho života v obci. Aktívne spolupracuje s Komisiou kultúry a športu pri OCÚ, so Základnou školou a Telovýchovnou jednotou.

Náš Športovo strelecký klub (ďalej ŠSK) je dobrovoľným združením občanov v zmysle zákona 83/1990 Zb a vyvíja činnosť hlavne v týchto oblastiach športovej streľby:

  1. puškové disciplíny zo vzduchových a malokalibrových zbraní (podľa pravidiel ISSF a SSZ pre národné disciplíny),
  2. pištoľové disciplíny zo vzduchových a malokalibrových zbraní (podľa pravidiel ISSF a SSZ pre národné disciplíny),
  3. historické zbrane (podľa pravidiel MLAIC a SSZ pre národné disciplíny),
  4. disciplíny zo služobných zbraní (VPi-plášťové strelivo podľa pravidiel SSZ pre národné disciplíny),
  5. športová situačná streľby (podľa pravidiel SSZ pre národné disciplíny),
  6. disciplíny telesne postihnutých (podľa pravidiel ISCD a SSZ pre národné disciplíny),
  7. ďalšie strelecké disciplíny podľa možností klubu a záujmu členov (lukostreľba, streľba z kuše, ….).

Členstvo v našom ŠSK je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 15 (pätnásť) rokov ak je členom Slovenského streleckého zväzu (ďalej SSZ). Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom ŠSK so súhlasom svojho zákonného zástupcu.