Prevádzkový poriadok

ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB SSZ ZVOLENSKÁ SLATINA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

strelnice „STRIEBORNÍK“

V zmysle zákona č. 246/1993 §38 a §39

HLAVA I.

Základné ustanovenia

Pri všetkých akciách poriadaných na strelnici „STRIEBORNÍK“ sú organizátori podujatia povinní vyžadovať dodržiavanie tohoto „PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU“ všetkými zúčastnenými osobami.

Prevádzka strelnice je povolená Okresnou správou ZNB odborom VB vo Zvolene, výmerom číslo 9-107/40-83 zo dňa 8. júna 1983, pre streľbu do 50 metrov, malokalibrovým a veľkokalibrovým strelivom z pištolí, pušiek a plášťovým strelivom z pištolí – praktická streľba (combat).

Strelnica sa môže využívať na tieto účely:

 • cvičné streľby, tréningy – organizované klubom
 • cvičné streľby organizácií a jednotlivcov neorganizovaných v klube
 • súťažné streľby
 • spoločenské akcie (bez vykonávania streľby)

Strelnicu môžu využívať:

 • členovia klubu
 • nečlenovia klubu po dohode s vedením klubu

Prevádzkovateľ strelnice nezodpovedá za škody vzniknuté stratou alebo odcudzením osobných vecí účastníkov podujatí poriadaných na strelnici vo Zvolenskej Slatine.

HLAVA II.

Bezpečnosť pri vykonávaní streľby

Pre zabezpečenie bezpečného vykonávania streľby na strelnici je nutné vykonať minimálne nasledujúce opatrenia:

 • rozmiestniť na prístupové cesty výstražné tabule „POZOR STRIEĽA SA“
 • natiahnuť bariéru medzi skalnou stenou a strelnicou (lano, igelitový pás a pod.)
 • vyvesiť výstražnú vlajku na stožiar
 • podľa potreby zabezpečiť bezpečnosť v areáli strelnice a v jeho okolí strážnou službou

Všetci účastníci organizovaných podujatí sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice a príslušné bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a pokyny organizátora podujatia.

HLAVA III.

TRÉNINGOVÉ STREĽBY

Pri tréningových (cvičných) streľbách členov a nečlenov klubu musia byť zabezpečené minimálne tieto činnosti:

 • zo zúčastnených na tréningu musí byť určený vedúci – riadiaci streľby (RS). Funkciu zvyčajne vykonáva člen výboru klubu, v prípade neúčasti týchto funkcionárov „služobne najstarší“ zo zúčastnených
 • povinnosti RS pri tréningu sú totožné s povinnosťami RS pri súťažných akciách organizovaných klubom
 • tréning osôb mladších ako 18 rokov musí prebiehať pod dozorom trénera – inštruktora staršieho ako 21 rokov. Na jedného inštruktora môže pripadať najviac 10(desať) strelcov – začiatočníkov
 • nečlenovia klubu sa môžu zúčastniť tréningových strelieb spolu s členmi klubu, len na základe dohody s funkcionármi klubu. Súčasne sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok

HLAVA IV.

Povinnosti organizátora akcie a hlavných funkcionárov

Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť obecnému úradu vo Zvolenskej Slatine termín, čas konania a náplň podujatia.

Organizátor akcie je zodpovedný za to, že účastníci akcie sa oboznámia s prevádzkovým poriadkom strelnice a budú ho dodržiavať. Musí pre každú streleckú súťaž určiť minimálne týchto hlavných funkcionárov:

 • Hlavného rozhodcu (HR)
 • Riadiaceho streľby (RS)
 • Vedúceho technického personálu (VTP)

Hlavní funkcionári sú povinní plniť svoje povinnosti (súčasť tohoto PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU) a vyžadovať dodržiavanie PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU a bezpečného zaobchádzania so zbraňou od všetkých zúčastnených na akcii.

Hlavní funkcionári preteku (HR a RS) sú pred pretekom povinní:

 • presvedčiť sa, že strelnica je schválená a po stránke bezpečnosti bez závad, že sú splnené všetky požadované a predpísané bezpečnostné pravidlá, podľa oficiálnych dokladov (u správcu strelnice)
 • nepripustiť započatie preteku alebo cvičnej streľby v prípade zistenia bezpečnostných závad do ich odstránenia

Hlavný rozhodca preberá zodpovednosť za pretek od okamžiku, keď poverený člen (zvyčajne riaditeľ akcie) organizátora prehlási súťaž za otvorenú. Jeho zodpovednosť končí vyhlásením výsledkov.

Do priebehu streľby okrem riadiaceho streľby (RS) a hlavného rozhodcu (HR) nesmie nikto z účastníkov zasahovať (s výnimkou ohrozenia bezpečnosti a nedodržiavania zásad bezpečnosti). RS nesmie dať povel na začatie streľby skôr, kým nie sú splnené všetky opatrenia zodpovedajúce smerniciam o prevádzke strelnice.

Riadiaci streľby ako rozhodujúca osoba pri činnostiach na strelišti je počas streľby povinný dodržiavať tieto zásady a postupy:

Pred streľbou:

 • po príchode na strelnicu vykonať prehliadku strelných zbraní, ak nie je ustanovená preberacia komisia
 • poznať počet strieľajúcich
 • zoznámiť strieľajúcich s podmienkami a bezpečnosťou streľby na strelnici
 • pokiaľ to situácia vyžaduje, pri netypických spôsoboch streľby (napr. rôzne bojové činnosti, ich nácvik a pod.) určí pomocníkov RS, strážnych, cieľnych, zdravotníka, výdajcu streliva a pod.
 • presvedčí sa, či sú splnené podmienky pre regulárnosť a bezpečnosť streľby
 • preskúša upevnenie terčov, ich neporušenosť a pod.
 • prekontroluje, či sú splnené všetky opatrenia pre vykonávanie streľby na strelnici (ako sú vyvesenie výstražnej zástavy, rozmiestnenie výstražných tabúľ, rozostavenie strážnych a pod.) – bez splnenia týchto opatrení streľbu nepripustí

Pri streľbe:

 • vyžaduje aby bol na palebnej čiare poriadok a kľud
 • vydáva povely na zahájenie, ukončenie prípadne prerušenie streľby a kontroluje vykonanie týchto povelov
 • vydáva pokyny pre obsluhu pri terčoch, po uvedení zbraní do bezpečného stavu,

Po streľbe:

 • vykonať prehliadku a kontrolu zbraní a streliva
 • zbrane sa zo strelišťa môžu odniesť len nenabité

HLAVA V.

PRVÁ POMOC

Pre prípad potreby (Úraz, nevoľnosť a pod.) je v priestoroch strelnice (bunka BUFET) umiestnená lekárnička prvej pomoci.

 • organizátor akcie je povinný zabezpečiť zdravotnú službu (lekár, zdravotník, vyškolený člen SČK a pod) a základný materiál pre poskytnutie prvej pomoci (lekárničku)
 • pre prípad potreby musí mať organizátor akcie k dispozícii pohotovostné vozidlo s vodičom (môže byť aj vyčlenený účastník akcie)

HLAVA VI.

Zásady bezpečnej  manipulácie so zbraňami

 • S každou zbraňou sa vždy zaobchádza tak, ako keby bola nabitá. Toto pravidlo platí bez výnimky i pre vzduchové zbrane, poplašné zbrane a kuše.
 • Do ruky sa nikdy neberie cudzia zbraň bez povolenia (vedomia) majiteľa.
 • Vždy, akonáhle sa vezme do ruky zbraň (s výnimkou bojovej situácie), treba sa ihneď presvedčiť, či zbraň nie je nabitá.
 • Mimo bojovej situácie sa so zbraňou nikdy nemieri na ľudí, alebo do priestoru, kde by bolo možné niekoho ohroziť (napr. do okna). Zbraň pri bežnej manipulácii musí mieriť k zemi alebo hore, na strelnici do priestoru terčov.
 • Ani nenabitá zbraň sa nesmie nechať bez dozoru na voľne prístupnom mieste.
 • Zbraň sa do puzdra (kufríka) nikdy neodkladá nabitá alebo natiahnutá.
 • Pri vyťahovaní zbrane z puzdra (kufríka) sa nikdy nekladie prst na spúšť.
 • Do zbrane sa vždy nabíjajú len náboje, na ktoré je zbraň konštruovaná, nesmú sa používať náboje skorodované, alebo inak poškodené.
 • Nie je prípustné nosenie a používanie zbrane po požití alkoholu, alebo iných látok, ktoré obmedzujú sebakontrolu.
 • Celá zbraň a hlavne vývrt hlavne sa vždy udržujú čisté.

HLAVA VII.

Prevádzkový poriadok strelnice „STRIEBORNÍK“ bol schválený výborom ŠSK ZV 0097 vo Zvolenskej Slatine dňa 1. januára 1994.

 

                                                                                Stanislav TOPORKA

                                                                                      predseda ŠSK