Stanovy klubu

Športovo strelecký klub „STRIEBORNÍK“ ZV-0097 Zvolenská Slatina

STANOVY KLUBU

 

 

HLAVA I.

1.                 Základné ustanovenia

1)       Názov:

Športovo strelecký klub „STRIEBORNÍK“ ZV-0097 Zvolenská Slatina (ďalej ŠSK)

Je dobrovoľným združením občanov v zmysle zákona 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. IČO: 35988983, DIČO: 2021459220,

2)       Sídlo:

Strelnica STRIEBORNÍK, Borovianska cesta 17/1346, 962 01 Zvolenská Slatina.

Povolenie na prevádzku strelnice VB 9-107/40-83 (9-353/40-90).

3)       V mene ŠSK koná predseda klubu, prípadne poverená osoba v rozsahu uznesení výboru ŠSK.

4)       ŠSK a jeho členovia sa riadia týmito stanovami a Stanovami SSZ.

HLAVA II.

2.                 Zameranie činnosti ŠSK

 • ŠSK je základným článkom organizačnej výstavby Slovenského streleckého zväzu. Je to dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca športových strelcov, mládeže a ostatných záujemcov o športovo – streleckú činnosť.
 • ŠSK vyvíja činnosť hlavne v týchto oblastiach športovej streľby:
 1. puškové disciplíny zo vzduchových a malokalibrových zbraní (podľa pravidiel ISSF a SSZ pre národné disciplíny),
 2. pištoľové disciplíny zo vzduchových a malokalibrových zbraní (podľa pravidiel ISSF a SSZ pre národné disciplíny),
 3. historické zbrane (podľa pravidiel MLAIC a SSZ pre národné disciplíny),
 4. disciplíny zo služobných zbraní (VPi-plášťové strelivo podľa pravidiel SSZ pre národné disciplíny),
 5. športová situačná streľby (podľa pravidiel SSZ pre národné disciplíny),
 6. disciplíny telesne postihnutých (podľa pravidiel ISCD a SSZ pre národné disciplíny),
 7. ďalšie strelecké disciplíny podľa možností klubu a záujmu členov (lukostreľba, streľba z kuše, ….).

3)       ŠSK najmä:

 1. Riadi, organizuje a napomáha rozvoju športovej streľby v obci Zvolenská Slatina a v regióne Zvolen (okresy Detva, Krupina, Lučenec, Zvolen, ….).
 2. Zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentov športovej streľby z radov žiakov základných škôl, mládeže a ostatných záujemcov o športovú streľbu a rast ich športovej výkonnosti.
 3. Organizuje súťaže, preteky a akcie masového a výkonnostného charakteru v športovej streľbe.
 4. Získava a vychováva inštruktorov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov športovej streľby.
 5. Vytvára pre rozvoj športovej streľby vo Zvolenskej Slatine materiálno – technické podmienky z vlastných podnikateľských aktivít a príjmov z reklamnej a sponzorskej činnosti, v rámci spolupráce s ObÚ a komisií v obci.
 6. V záujme rozvoja športovej streľby spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami v Slovenskej republike.
 7. Prostredníctvom svojich orgánov zastupuje záujmy športovej streľby na verejnosti a jej propagáciu v masmédiách.
 8. Zabezpečuje vykonávanie komerčných strelieb pre záujemcov zo strany organizácií alebo jednotlivcov za úplatu.
 9. Zabezpečuje organizáciu spoločenských akcií ŠSK v súčinnosti so spoločenskými organizáciami v obci Zvolenská Slatina.
 10. Presadzuje dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
 11. Podporuje projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu a neviazanosti divákov na športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii v streleckom športe.
 12. Zabezpečuje činnosť a údržbu na strelnici v súčinnosti s ObÚ Zvolenská Slatina.

HLAVA III.

3.                 Členstvo, práva a povinnosti členov SSZ

 • Členstvo v ŠSK je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 15 (pätnásť) rokov ak je členom Slovenského streleckého zväzu (ďalej SSZ). Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom ŠSK so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

2)       O prijatí člena rozhoduje výbor ŠSK nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

3)       Člen SSZ môže byť členom iba jedného streleckého klubu. Prestup do iného klubu alebo hosťovanie za iný klub upravuje osobitný predpis (Prestupový poriadok SSZ).

4)       Člen SSZ môže hosťovať aj v ďalších kluboch s rozdielnym zameraním činnosti (športový combat, streľba z kuše apod.), ktoré sú organizačne začlenené v SSZ.

5)       Každý člen ŠSK, pri splnení príslušných podmienok má právo:

 1. zúčastňovať sa podujatí organizovaných ŠSK,
 2. byť informovaný o činnosti ŠSK, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti jeho členov na ktorýkoľvek orgán ŠSK alebo SSZ,
 3. odvolať sa, proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k najvyššiemu orgánu SSZ,
 4. podľa svojich možností, schopností a záľub zapojiť sa do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti SSZ,
 5. používať výcvikové a športové zariadenia, výstroj a výzbroj, ktoré sú majetkom, alebo v užívaní ŠSK, so súhlasom výboru ŠSK a podľa ním stanovených podmienok,
 6. podieľať sa na výhodách, ktoré poskytuje ŠSK svojim členom,
 7. nosiť a používať označenie príslušnosti k ŠSK, označenie výkonnostných a kvalifikačných tried, čestných titulov a vyznamenania získané v súvislosti so športovou streľbou aj pred vznikom SSZ,
 8. po dovŕšení 15 rokov voliť a byť volený do funkcií v orgánoch ŠSK. Do funkcií, na ktoré je viazaná hmotná zodpovednosť, môže byť volený až po dovŕšení veku 18 rokov,
 9. požiadať o súhlas ŠSK na vydanie zbrojného preukazu pre účely držania športových zbraní.

6)       Každý člen ŠSK je povinný:

 1. dodržiavať stanovy, smernice a ostatné záväzné predpisy ŠSK a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy ŠSK,
 2. platiť členské príspevky SSZ do 30. marca bežného roku, ich výšku určí Rada SSZ,
 3. platiť klubový členský príspevok ŠSK, jeho výšku, vrátane úľav (krátenie, odpustenie podľa aktivity), schváli členská schôdza ŠSK,
 4. propagovať športovú streľbu,
 5. podľa svojich schopností a možností chrániť majetok ŠSK,
 6. zúčastňovať na brigádnickej činnosti v ŠSK a podieľať sa na plnení konkrétnych pracovných úloh stanovených orgánmi ŠSK pri materiálnom zabezpečovaní údržby a zveľaďovania majetku ŠSK,
 7. aktívne sa podieľať v rámci svojich schopností a možností na zabezpečovaní športových, komerčných a spoločenských podujatí organizovaných ŠSK.

4.                 Zánik členstva v ŠSK

 • Členstvo v ŠSK zaniká:
 1. vystúpením člena zo ŠSK,
 2. prestupom do iného ŠSK,
 3. zrušením členstva v ŠSK, pri hrubom porušení
 4. vylúčením zo ŠSK, po nezaplatení členského príspevku ŠSK a SSZ do konca príslušného roku,
 5. úmrtím člena ŠSK,
 6. zánikom ŠSK.

2)       Členstvo v ŠSK môže byť zrušené v prípade závažného neplnenia si členských povinností. Automaticky je zrušené členstvo v ŠSK v prípade nezaplatenia členského a klubového príspevku ŠSK členom dva po sebe nasledujúce kalendárne roky.

3)       Vylúčiť člena zo ŠSK je možné iba v prípade mimoriadne závažného porušenia záujmov, dobrého mena ŠSK, alebo porušenia jeho demokratických princípov na návrh výboru ŠSK v zmysle ustanovení „Disciplinárneho poriadku SSZ“.

5.                 Organizačná výstavba ŠSK

 • Najvyšším orgánom ŠSK je členská schôdza. Schádza sa podľa potreby minimálne jedenkrát ročne:
 1. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku ŠSK,
 2. schvaľuje stanovy ŠSK, ich zmeny a doplnky,
 3. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu výboru ŠSK,
 4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení ŠSK,
 5. z členov ŠSK, raz za štyri roky, volí výkonný orgán – výbor ŠSK: predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a kontrolóra ŠSK,
 6. volí svojich delegátov na konferenciu príslušnej ÚO SSZ,
 7. členská schôdza je oprávnená vo zvlášť odôvodnených prípadoch odvolať z funkcie členov výboru, alebo svojich delegátov na konferenciu alebo zjazd SSZ aj v priebehu funkčného obdobia.
 8. členská schôdza schvaľuje výšku klubového členského príspevku.

2)       Výbor ŠSK riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami. Za plnenie úloh zodpovedá členskej schôdzi, ktorej podáva správu o ich plnení.

6.                 Základné povinnosti členov výboru a kontrolóra ŠSK

Výbor ŠSK v zmysle § 49 ods. 2c a § 50 zákona 190/2003 Z.z. určí fyzickú(é) osobu(y) zodpovednú(é) za bezpečnú prevádzku strelnice „správcu(ov) strelnice“.

 • Predseda – štatutárny zástupca ŠSK:
 1. riadi činnosť výboru ŠSK, zvoláva a vedie jeho zasadnutia minimálne jeden krát za tri mesiace,
 2. zastupuje záujmy ŠSK pri jednaniach s inými spoločenskými organizáciami a zástupcami orgánov obce,
 3. zastupuje ŠSK počas jednaní so sponzormi.
 4. zvoláva členskú schôdzu ŠSK minimálne raz do roka v prvom štvrťroku,
 5. zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu, pre riešenie aktuálnych otázok, alebo ak zvolanie požiada nadpolovičná väčšina členov. Schôdza je uznášania schopná aj je prítomná väčšina členov, v prípade ak nie je uznášania schopná ani jednu hodinu po oficiálnom začiatku sa schôdza uskutoční s prítomnými členmi a je uznášaniaschopná.

2)       Podpredseda:

 1. zastupuje predsedu ŠSK,
 2. v jeho neprítomnosti riadi činnosť výboru ŠSK, zvoláva a vedie jeho zasadnutia, zastupuje záujmy ŠSK pri jednaniach s inými spoločenskými organizáciami a zástupcami orgánov obce, zastupuje ŠSK počas jednaní so sponzormi,
 3. riadi a organizuje športovú činnosť (puškové a pištoľové disciplíny) v priebehu roka.

3)       Tajomník ŠSK:

 1. vedie evidenciu členov ŠSK,
 2. sleduje a vyhodnocuje aktivity jednotlivých členov v priebehu roka,
 3. zabezpečuje vyberanie členských a klubových príspevkov členov ŠSK,
 4. zabezpečuje odosielanie členských príspevkov SSZ na sekretariát zväzu,
 5. zabezpečuje písomný styk s orgánmi SSZ,
 6. spracováva záznamy z jednaní členskej schôdze a výboru klubu,
 7. spracováva a rozosiela propozície a pozvánky na akcie a podujatia organizované ŠSK, výsledkové listiny z podujatí organizovaných ŠSK,
 8. vedie archív o činnosti ŠSK,
 9. zabezpečuje ostatné administratívne práce.

4)       Hospodár ŠSK:

 1. stará sa o majetok ŠSK a majetok, ktorý má ŠSK v užívaní,
 2. zabezpečuje poistenie majetku ŠSK,
 3. riadi a organizuje efektívne využívanie majetku klubu a prenajímanie areálu strelnice,
 4. v spolupráci s orgánmi ŠSK zabezpečuje vykonávanie údržby a opráv majetku ŠSK,
 5. zabezpečuje jeden-krát ročne vykonanie inventarizácie majetku ŠSK a predkladá inventarizačnú správu výboru ŠSK,
 6. zabezpečuje uskladnenie a ošetrovanie zbraní ŠSK v sklade zbraní podľa príslušných právnych predpisov majetku organizácie,
 7. zabezpečuje príjem a výdaj materiálu a zbraní podľa rozhodnutí výboru ŠSK v súlade s platnou legislatívou.

5)       Pokladník ŠSK:

 1. spracováva finančné podklady ŠSK,
 2. vedie peňažný denník, sleduje príjmy a výdaje ŠSK,
 3. spracováva majetkové a daňové priznanie v zmysle platnej legislatívy,
 4. vykonáva zúčtovanie výdajov a príjmov ŠSK a vyberanie štartovného pri jednotlivých podujatiach organizovaných ŠSK,
 5. zabezpečuje vyúčtovanie nákladov na vecné ceny, štartovného a cestovných nákladov,
 6. vyhotovuje a sleduje uhrádzanie faktúr za komerčnú činnosť,
 7. sleduje dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv ŠSK,
 8. jedenkrát ročne nahlási zmeny členskej základne na OO – PZ Zvolen.

6)       Správca strelnice je povinný

 1. pri výkone funkcie nosiť viditeľné označenie „Správca strelnice“ ustanovené prevádzkovým poriadkom strelnice,
 2. zaistiť dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice,
 3. zaistiť ochranu strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom,
 4. zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená,
 5. zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom návykovej látky,
 6. zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku,
 7. oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby pri prevádzkovaní strelnice,
 8. zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici.
 9. správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový poriadok, následne oznámiť udalosť majiteľovi strelnice ObÚ vo Zvolenskej Slatine (starostovi(ke)),
 10. oznámiť majiteľovi strelnice ObÚ vo Zvolenskej Slatine (starostovi(ke)), minimálne 3 dni, vopred konanie súťaže – akcie, na strelnici.

7)       Kontrolór:

 1. je kontrolným orgánom a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,
 2. kontroluje hospodárenie ŠSK, upozorňuje výbor ŠSK na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 3. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

HLAVA IV.

7.                 Zásady hospodárenia ŠSK

 • ŠSK v súlade s platnými právnymi predpismi môže vykonávať podnikateľskú činnosť.
 • Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov SSZ.
 • Hospodárenie ŠSK sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

4)       ŠSK hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v správe ObÚ a ZŠ vo Zvolenskej Slatine.

5)       Využívanie strelnice, majetok obce, sa zmluvne rieši medzi ŠSK a ObÚ vo Zvolenskej Slatine.

6)       Zdrojmi majetku sú:

 1. klubové členské príspevky,
 2. dary od fyzických osôb,
 3. dotácie a granty od právnických osôb,

7)       Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa ŠSK.

HLAVA V.

8.                 Zánik ŠSK

O zániku ŠSK jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán ŠSK – členská schôdza ŠSK, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze ŠSK. Likvidátor oznámi, do 15 dní po ukončení likvidácie, zánik ŠSK Ministerstvu vnútra SR.

HLAVA VI.

 • Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

2)       Stanovy ŠSK schválené členskou schôdzou klubu vo Zvolenskej Slatine dňa 8. mája 1999.

3)       ŠSK je zaregistrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 28. 5. 1999 číslom spisu VVS/1-900/90-15345.

4)       Novelizované stanovy ŠSK boli schválené členskou schôdzou Športovo streleckého klubu ZV-0097 vo Zvolenskej Slatine dňa 16. februára 2008, nadobúdajú účinnosť dňom schválenia a v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy registrované pod číslom spisu VVS/1-900/90-15345.

5)       Novelizované stanovy ŠSK boli schválené členskou schôdzou Športovo streleckého klubu ZV-0097 vo Zvolenskej Slatine dňa 17. apríla 2016, nadobúdajú účinnosť dňom schválenia a v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy registrované pod číslom spisu VVS/1-900/90-15345, dňa 20. 3. 2008.

Jozef PAVLÍK ml. Ing. Pavel MIKULÁŠI
tajomník ŠSK   predseda ŠSK